Keystone logo
Armenia

Các trường đại học tốt nhất cho Cử nhân Các chương trình trong Armenia 2024

Số lượng tổ chức: 2
    • Yerevan, Armenia

    Yerevan State University cung c?p giáo d?c ch?t l??ng cao ?? ??m b?o kh? n?ng c?nh tranh c?a sinh viên t?t nghi?p t?i ??a ph??ng, c?ng nh? th? tr??ng lao ??ng toàn c?u. ?? ??i phó v?i nh?ng thách th?c hi?n ??i và hoàn thành hi?u qu? s? m?nh giáo d?c c?a mình, YSU liên t?c nâng c?p h? s? và n?i dung c?a các ch??ng trình giáo d?c, áp d?ng các ph??ng pháp d?y và h?c hi?n ??i và cung c?p cho sinh viên các d?ch v? h? tr? hi?u qu?.

    • Yerevan, Armenia

    Eurasia International University đào tạo theo ba cấp độ của Khung trình độ quốc gia của Cộng hòa Armenia: Cử nhân (cấp độ VI), Thạc sĩ (cấp độ VII), Nhà nghiên cứu (Ứng viên cấp bằng Khoa học (cấp độ VIII)).