Keystone logo
Aruba

Các trường đại học tốt nhất cho Cử nhân Các chương trình trong Aruba 2024

Số lượng tổ chức: 1
    • Oranjestad, Aruba

    University of Aruba (UA) là m?t tr??ng ??i h?c hi?n ??i cung c?p giáo d?c ??i h?c, nghiên c?u và d?ch v? xã h?i cho Aruba và các khu v?c xung quanh. ???c g?n k?t trong xã h?i Aruban, UA là m?t mô hình ?a d?ng v? v?n hóa ??i di?n cho s? trang ?i?m c?a chính n?n v?n hóa Aruban, v?i các sinh viên ??n t? các gia ?ình Caribbean, Châu Âu, Latin, Châu Á và M?.