Keystone logo
Paraguay

Các trường đại học tốt nhất cho Cử nhân Các chương trình trong Paraguay 2024

Số lượng tổ chức: 1
    • Asuncion, Paraguay

    Vatel Paraguay là tr??ng h?c khách s?n ??u tiên và duy nh?t trong c? n??c, t?o ra t? n?m 2012 nh?ng sinh viên t?t nghi?p t?t nh?t ngành Qu?n tr? khách s?n, v?i kinh nghi?m làm vi?c sâu r?ng trong các Khách s?n Qu?c gia và Qu?c t?.