Ho Chi Minh City University of Technology

Địa điểm

Thành phố Hồ Chí Minh

Bach Khoa University (BKU)

Address
Ho Chi Minh City University of Technology
268 Ly Thuong Kiet Str., Ward 14, Dist. 10

Thành phố Hồ Chí Minh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Điện thoại
+84 8 7300 4183