University of South Australia

Địa điểm

Thành phố

University of South Australia, City West Campus

Address
University of South Australia (UniSA)
City West Campus
217-243 Hindley Street

SA 5000 Thành phố, Nam Úc, Úc
Điện thoại
+61 8 8302 0114

Thành phố

University of South Australia, Magill Campus

Address
Magill Campus
Lorne Avenue

5072 Thành phố, Nam Úc, Úc
Điện thoại
+61 8 8302 0114

Thành phố

University of South Australia, Mawson Lakes Campus

Address
Mawson Lakes Campus
Mawson Lakes Boulevard

5095 Thành phố, Nam Úc, Úc
Điện thoại
+61 8 8302 0114

Thành phố

University of South Australia, City East Campus

Address
University of South Australia (UniSA) City East Campus 108 North Terrace
SA 5000 Adelaide, South Australia, Australia

SA 5000 Thành phố, Nam Úc, Úc
Điện thoại
+61 8 8302 0114

Thư viện ảnh

Điền vào biểu mẫu này để ban tuyển sinh của trường trả lời bạn.