Keystone logo
Academia de Studii Economice din Moldova

Academia de Studii Economice din Moldova

Academia de Studii Economice din Moldova

Giới thiệu

Bắt đầu từ năm 1991, năm tuyên bố độc lập, Cộng hòa Moldova bắt đầu trên con đường chuyển đổi khó khăn về chính trị, kinh tế và xã hội. Trong điều kiện kinh tế thị trường được áp đặt như một tính chính đáng khách quan của lịch sử, và sau khi Liên Xô tan rã, nước ta được thành lập như một nhà nước bắt đầu từ một khởi đầu mới.

Trước tình hình đó, sự phát triển của nền kinh tế quốc dân đã trở thành điều kiện cơ bản để củng cố quốc gia và an ninh của đất nước. Trong thực tế hiện nay, việc mở cơ sở giáo dục đại học đáp ứng yêu cầu của nền kinh tế đang chuyển đổi là hết sức cần thiết và trước hết là đào tạo cán bộ chuyên môn có trình độ phù hợp với yêu cầu mới của môi trường kinh tế.

Ngày 25 tháng 9 năm 1991, theo Quyết định số. 537 của Chính phủ Cộng hòa Moldova, Academia de Studii Economice din Moldova được thành lập. Như vậy, nguyện vọng của nhiều thế hệ trong lĩnh vực khoa học và giáo dục kinh tế đã thành hiện thực, những người muốn có một cơ sở giáo dục đại học độc lập. Cũng có thể tích hợp giáo dục kinh tế đại học với quá trình nghiên cứu khoa học, cũng như tích hợp dọc các cấp học khác nhau - dự bị đại học, đại học và sau đại học.

Địa điểm

  • Chisinau

    Strada Mitropolit Gavriil Bănulescu-Bodoni,61, 2005, Chisinau

    Câu hỏi