Keystone logo
Providence University College/Theological Seminary

Providence University College/Theological Seminary

Providence University College/Theological Seminary

Giới thiệu

Là một cộng đồng học thuật Cơ đốc theo truyền thống Phúc âm, Providence dạy mọi người phát triển về kiến thức và tính cách để lãnh đạo và phục vụ.

Được xác định trong số các trường đại học Cơ đốc giáo hàng đầu của Canada như một cộng đồng học tập biến sinh viên thành những nhà lãnh đạo về nhân cách, kiến thức và đức tin để phục vụ Đấng Christ trong một thế giới đang thay đổi.

Christ First: Chúng tôi khẳng định những học thuyết cốt yếu của đức tin Cơ đốc do những người truyền bá Phúc âm nắm giữ. Những học thuyết này được định nghĩa chi tiết hơn trong Tuyên bố Đức tin của chúng tôi.

Đa dạng về Tư tưởng: Chúng tôi mời gọi, khuyến khích và lắng nghe cẩn thận những tiếng nói và ý kiến khác nhau, tất cả đều nhằm mục đích củng cố và làm sáng tỏ đức tin của chúng tôi.

Cộng đồng: Chúng tôi hỗ trợ và củng cố lẫn nhau trong học tập và tinh thần vì chúng tôi cùng nhau học hỏi và phát triển tốt hơn.

Khám phá: Chúng tôi nhận ra rằng đức tin là một cuộc hành trình. Chúng tôi khuyến khích sinh viên của mình khám phá và phát triển quan điểm đức tin của họ.

Học thuật Xuất sắc: Chúng tôi tổ chức tất cả các chương trình theo các tiêu chuẩn học thuật nghiêm ngặt.

Địa điểm

 • Otterburne

  College Drive,10, R0A 1G0, Otterburne

  Các chương trình

   Tổ chức cũng cung cấp:

   Câu hỏi