Keystone logo
University Of Central Asia

University Of Central Asia

University Of Central Asia

Giới thiệu

University Of Central Asia ( UCA ) là một trường đại học tư thục, phi lợi nhuận, thế tục. Sứ mệnh của University Of Central Asia là thúc đẩy sự phát triển xã hội và kinh tế của Trung Á, đặc biệt là các cộng đồng miền núi, bằng cách cung cấp một tiêu chuẩn giáo dục đại học được quốc tế công nhận và cho phép người dân trong khu vực bảo tồn di sản văn hóa phong phú của họ như là tài sản cho tương lai.

University Of Central Asia tìm cách đóng góp khả năng lãnh đạo, ý tưởng và đổi mới cho các nền kinh tế và cộng đồng đang chuyển đổi của khu vực thông qua các chương trình giáo dục và nghiên cứu mạnh mẽ nhằm đào tạo ra những sinh viên tốt nghiệp có kiến thức, kỹ năng và sáng tạo.

University Of Central Asia là một nỗ lực quốc tế được xây dựng dựa trên quan hệ đối tác nhằm thúc đẩy trao đổi thông tin và nguồn lực, tạo cơ hội và thúc đẩy sự xuất sắc trong giáo dục đại học trong và ngoài Trung Á.

Địa điểm

  • Bishkek

    Toktogul Street,138, 720001, Bishkek

    Câu hỏi