Keystone logo
University of Wisconsin Parkside

University of Wisconsin Parkside

University of Wisconsin Parkside

Giới thiệu

Sứ mệnh và Tầm nhìn của chúng tôi: Một nền giáo dục tập trung vào sự đa dạng, công bằng xã hội và hoàn thiện cá nhân, mang đến cho học sinh kiến thức và kỹ năng để giải quyết một số vấn đề cấp bách nhất trong xã hội ngày nay.

Các chương trình của chúng tôi tạo cơ hội cho sinh viên tham gia vào các vấn đề đa dạng, công bằng xã hội, bình đẳng, bền vững và toàn cầu hóa. Các kỹ năng có được trong các ngành và liên ngành này giúp sinh viên áp dụng kiến thức của mình để làm cho cộng đồng của họ - địa phương, quốc gia và toàn cầu - hiệu quả hơn và hoàn thiện hơn cho nhóm và cá nhân.

Các khoa trong Trường cung cấp vô số cơ hội để sinh viên tham gia với cộng đồng, bao gồm thực tập, học tập dịch vụ trong nước và quốc tế, và hợp tác nghiên cứu với giảng viên.

Địa điểm

  • Kenosha

    Wood Road,900, 53144, Kenosha

    Câu hỏi